Algemene voorwaarden

Ons doel is om open, transparant en helder te zijn. Zo is ook onze algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die de Stichting Bliss to Shine voor de deelnemer organiseert.

Algemene voorwaarden

Alg. voorwaarden - Bliss Shine For Cancer
Algemene voorwaarden - BSFC

Stichting Bliss to Shine (hierna: “Stichting BtoS”) organiseert gesponsorde verwendagen voor (ex-) kankerpatiënten, hun naasten en mantelzorgers: hierna genoemd “de deelnemer” en “de activiteit”. Onder deelnemer wordt tevens verstaan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die de Stichting BtoS voor de deelnemer organiseert.

Uitvoering van de Overeenkomst
Stichting BtoS zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen organiseren en uitvoeren. Alle werkzaamheden van Stichting BtoS zijn een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Stichting BtoS behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een activiteit. Zij hoeft de deelnemer daarover niet te informeren. Uitbreiding of wijziging van een activiteit door of op verzoek van de deelnemer komt voor eigen rekening van de deelnemer.

De uitvoering van activiteiten van de Stichting BtoS gebeurt door middel van inzet van vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn gebonden aan een (contractuele) geheimhoudingsverplichting en worden door de Stichting BtoS geïnformeerd over de eventuele risico’s en gevaren die een activiteit met zich mee kan brengen voor de deelnemer. Indien de Stichting BtoS niet de zorgvuldigheid in acht neemt die van een redelijk handelende vrijwilligersorganisatie verwacht mag worden, dan kan zij aansprakelijk zijn voor fouten van haar vrijwilligers.

De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij zich met deelname aan een activiteit blootstelt aan risico’s op persoonlijke verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen. Ook is de deelnemer zich bewust van het feit dat vrijwilligers niet (altijd) medisch geschoold zijn. De deelnemer dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat waar nodig met een (behandelend) arts wordt overlegd over de activiteit en de gevolgen. Indien en voor zover bepaalde activiteiten uitgesloten zijn of slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen plaatsvinden, dan dient de deelnemer de Stichting BtoS daarover te informeren.

Informatieplicht van de Deelnemer
Voor aanvang van de activiteit dient de deelnemer aan Stichting BtoS alle informatie te verstrekken die van belang is voor diens deelname aan een activiteit, ook medische informatie.

Medische zorg
Indien nodig, wordt medische behandeling en/of specialistische verzorging gedurende de activiteit door de deelnemer zelf geregeld. Hetzelfde geldt voor het regelen van benodigde medicijnen en/of verpleegartikelen.
Stichting BtoS is niet verantwoordelijk voor enige (medische/specialistische) verzorging en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. Van de deelnemer wordt verwacht dat voor deelname aan de activiteit vooraf instemming wordt verkregen van de behandelende arts(en)activiteit. Indien de behandelend arts voorwaarden aan de deelname wil verbinden of bezwaren heeft tegen de deelname, dan dient de deelnemer Stichting BtoS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Financiering en kosten
Activiteiten van Stichting BtoS wordt gefinancierd door sponsoren.
Stichting BtoS neemt alle kosten voor haar rekening die in het kader van een activiteit worden gemaakt, tenzij met de deelnemer een afspraak is gemaakt over een eigen bijdrage. Kosten die door de deelnemer zonder voorafgaande instemming van Stichting BtoS worden gemaakt, worden niet vergoed en komen voor eigen rekening. Alle aangevraagde activiteiten worden door Stichting BtoS bevestigd onder voorbehoud van financiering en medewerking van vrijwilligers, en kunnen op ieder moment wegens overmacht verplaatst of afgelast worden. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: intrekking of anderszins ontbreken van sponsorgeld/financiering, ziekte of afwezigheid van de ingeplande vrijwilliger(s), staking, vervoers- of verkeersproblemen en overheidsmaatregelen.

Annulering van de Overeenkomst
Als een activiteit niet door kan gaan, dan dient Stichting BtoS zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden om de betrokken partners op de hoogte te stellen. In overleg met de Stichting BtoS wordt een alternatief gezocht als de deelnemer dat wenst.

Aansprakelijkheid en verzekering
Aan besproken activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. Stichting BSFC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel die de deelnemer voor, tijdens of na een activiteit lijdt. Ook is de Stichting BSFC niet aansprakelijk voor schade wegens het niet of niet tijdig nakomen van (onderdelen van) de verplichtingen van de deelnemer. Evenmin aanvaardt Stichting BSFC aansprakelijkheid voor schade die door een doen of nalaten van een derde is ontstaan.
De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een activiteit en is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten alvorens wordt deelgenomen aan de activiteit.

Publiciteit
Over activiteiten van de Stichting BtoS kan publiciteit gezocht worden op verzoek van de Stichting BtoS, de deelnemer zelf, of van derden. De Stichting BtoS is niet aansprakelijk voor onjuiste publiciteit of publiciteit die ondanks bezwaren van de deelnemer toch – buiten de Stichting BtoS om – heeft plaatsgevonden door derden. Als de deelnemer zelf publiciteit wenst of zoekt in relatie tot een activiteit, dan dient hij de Stichting BtoS daar vooraf toestemming voor te vragen.