PRIVACY STATEMENT

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Bliss to Shine (hierna: BtoS ) van groot belang.

Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT
Persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
BtoS is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat BtoS de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat BtoS verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.
BtoS is een non-profit stichting, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70162166, gevestigd in Veenendaal.

Waarom verwerkt BtoS je persoonsgegevens?
Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens.

BtoS verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door BtoS:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om je informatie te sturen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • Voor het uitvoeren van acties in verband met de Shine Day
 • Voor het uitvoeren van de wensen Blissi Special Day
 • Voor alles overige BtoS activiteiten
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij BtoS te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Van personen die zich aanmelden voor de Shine Day en Blissi Special Day worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden activiteiten. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt. Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie van BtoS, kan je een verzoek rondon privacy indienen

Wil je geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van BtoS dan kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die BtoS verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag BtoS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BtoS hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van BtoS waarbij BtoS erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • Het maken van statistieken;
 • De uitoefening en de verdediging van de rechten van BtoS, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • Het beheer van leden-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
 • Het verzorgen en verbeteren van de website waarbij BtoS door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die BtoS daarbij gebruikt, is dat je IP-adres wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden je voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf  expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
 • Het deelnemen aan Facebook ’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke sociale mediaprogramma’s waarmee BtoS je gepersonaliseerde advertenties kan tonen als je Facebook of andere sociaal media bezoekt. BtoS kan je e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroep bezoek de website van de provider van het sociale netwerk.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor je relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in je interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder aan je worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Je kunt in de browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor je gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn.

Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

We geven je een aantal ideeën. Daarnaast mag je altijd je contact opnemen en je eigen idee inbrengen. Of combineren. Ligt jouw suggestie of initiatief in de lijn van wat wij doen en waar wij voor staan, dan is deze van harte welkom.

We denken graag mee over de mogelijkheden, waarin we een win-win situatie creëren.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BtoS

 • BtoS kan je (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van BtoS.
 • BtoS ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 • BtoS kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 • Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BtoS.
 • Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.
 • Voor zover er geen sprake is van jou expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en BtoS of wanneer BtoS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 • BtoS sluit een verwerkers overeenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van BtoS gegevens verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens
BtoS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft BtoS een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Geen commercieel gebruik
BtoS zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij er voorafgaande toestemming is gevraagd.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van je persoonsgegevens garandeert je dat deze juist en volledig zijn. BtoS kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
BtoS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Je privacy rechten
Je heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt je vragen om overdracht van je gegevens. Ten slotte kunt je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens vul daarvoor het verzoek rondom privacy in.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.